Loading...

Generalforsamling

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Tønder Touring Club
Lørdag den 29. oktober 2016, kl. 10:00, Tingvej 11, Visby.
Dagsorden

1.Valg af dirigent og referent, samt stemmetæller. Dirigent: Dennis. Referent: Henrik.
2.  Beretning fra formanden

    • Medlemmer i 2015: 76
    • Medlemmer i 2016: 50

 

Mørketidsfest var i år afløst af en tur til bowling og spisning i Skærbæk. Her var ca 20 deltagere, og det var et godt arrangement med flere positive tilbagemeldinger

Påsketræf – her kom ca 700 MCere – et godt arrangement

Tur til Harzen i maj havde 10 deltagere, en god tur

Onsdagsture har lav tilslutning

Vi opfordrer til at man sender sms til sekretæren, hvis man har forslag til en tur, så sender vi sms til alle

Vi har et godt forhold til Marsk MC – måske laver vi nogle fælles arrangementer med dem

3. Fremlæggelse af årsregnskab kasserer ikke til stede, revisor fremlægger godt overskud ved påsketræf regnskabet ser godt ud, vi har god økonomi indestående på bankkonto 10/10-2016: 30751,37 kr
4. Behandling af indkomne forslag For at få større tilslutning til turene foreslår vi nogle faste ture, som vi vil reklamere for: Årlig weekendtur til Dannevirke Bed and Breakfast. Det koster ca 40 eur pr par pr overnatning. Vi satser på en af to weekender i juni – uge 24 og uge 25. Klubben giver tilskud, hvor meget afgøres af bestyrelsen. Tur til touring-camp september uge 37. Her vil klubben også give tilskud, hvor meget afgøres senere.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af: Henrik, Inge, Asger, Børge, Kurt, Carl Chr.. Suppleanter er Niels Otto, Asger P

Ifølge §11 i vedtægterne afgår der 3 medlemmer i lige år og ulige år afgår der 3 medlemmer. Suppleanter er på valg hvert år.

På valg er i år: Inge, Kurt og Carl Chr. Ingen af disse ønsker genvalg

Da der ikke er nogen kandidater til bestyrelsen vælger vi at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer til 4. Dette betyder at vi stadig mangler 1 til bestyrelsen

Johnny blev valgt til bestyrelsen Suppleanter:

Dennis Møller

Niels Otto Lund

Da Inge ikke længere er i bestyrelsen og ikke er kasserer mangler vi en til denne post. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker denne post, så Jonna melder sig til dette, hun er dermed kasserer uden at være medlem af bestyrelsen
6. Valg af 1 revisor + suppleant (Er på valg hvert år)               Revisor          Hella Bøgh – genopstiller ikke – ny forslag til revisor: Dennis Møller – valgt Suppleant      Karin Pedersen – genopstiller ikke – valgt ny revisorsuppleant: Niels Otto Lund er valgt

7. Valg til festudvalg. Består p.t. af Carl Chr Sørensen, Dennis, Mogens og Asger Møller

Vi har valgt at holde fællesarrangementer på kro eller lignende, så derfor nedlægges festudvalget. Generalforsamling holdes næste gang på en kro.

8. Eventuelt.Ingen kommentarer

Asger afslutter GF med tak for god ro og orden.