Loading...

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Tønder Touring Club

§1 Klubbens navn er Tønder Touring Club.

§2 Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser for motorcykler og kammeratligt samvær, samt afholdelse af arrangementer af teknisk eller fornøjelig art. Det er kammeratskabet, der skal danne kernen om klubben; derfor kan også andre end motorcyklister være medlem af klubben.

§3 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Regnskabsåret er fra 16-10 til 15-10

§4 Generalforsamling afholdes i Oktober måned sammen med afslutningsturen. Generalforsamlingen skal senest 14 dage før proklameres på hjemmesiden, så alle kan se det. Forslag der ønskes behandlet, skal tilstilles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan, hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det, afholdes ekstraordinær generalforsamling.

§5 Bestyrelsens sammensætning skal være følgende og må godt være 2 fra samme husstand:

1 formand

1 næstformand

1 kasserer

1 sekretær

2 bestyrelsesmedlemmer

1 suppleant

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsens arbejde, tæller formandens stemme dobbelt

Der skal afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt.

§6 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal være følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Protokol og beretning fra formanden
  3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren
  4. Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelse (Man sidder i bestyrelsen i en 2 årig periode. Suppleant 1 år:

Lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer

Ulige år: 3 bestyrelsesmedlemmer

  1. Valg af 1 revisorer + suppleanter hvert år
  2. Eventuelt
  3. Valg til festudvalg (4 personer sidder for 2 år af gangen og 2 personer er på valg hvert år)

§7 Nye medlemmer kan komme med hvis de betaler kontigent

§8 Hvis et medlem ikke betaler kontingent senest 1. Marts vil medlemmet blive slettet af medlemslisten.

§9 Medlemmer der ikke indordner sig efter klubbens vedtægter, eller skader dens navn, kan bestyrelsen med omgående virkning ekskludere. Medlemmet kan dog indanke dette for generalforsamlingen.

§10 Opløses klubben, skal medlemskartoteket destrueres, og klubbens midler tilfalder velgørende formål.